Privacy Statement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts verwerkt indien en voor zover dit in het kader van de dienstlevering aan u door Liesbeth Wallien redactie/vertaling (“LW”) noodzakelijk is en/of indien u hier expliciet toestemming voorhebt gegeven. Persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ondernemer: Liesbeth Wallien
Onderneming: Liesbeth Wallien redactie/vertaling
Bezoekadres: Mortelstraat 46
1019 VE Amsterdam
Nederland
E-mail: info@liesbethwallien.nl
Telefoonnummer: +31 (0 )6 2126 6808
KvK-nummer: 34 34 7139

LW is verantwoordelijk voor naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). LW is jegens u verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

LW verwerkt persoonsgegevens voor haar klantenadministratie, de uitvoering van opdrachten van klanten, het incasseren van betalingen, haar website, marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door LW verwerkte persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt in de uitvoering van de overeenkomst met u met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door LW. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor LW om de overeenkomst uit te voeren.

LW gaat met de grootst mogelijke zorg om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Ernstige datalekken worden te allen tijde direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt LW altijd passende maatregelen om de betrouwbaarheid van haar website en overige systemen te waarborgen en de gevolgen van de datalek te beperken.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden verwerkt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen en het voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk is uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LW bewaart de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn door de betrokkene op verzoekvan LW te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt LW altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@liesbethwallien.nl, onder verschaffing van de gegevens nodig om uw identiteit te verifiëren.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan LW gebruik maken van externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. Deze partijen zullen in ieder geval de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor LW, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. Indien u meer informatie wilt over deze externe partijen, kunt u een e-mail sturen naar info@liesbethwallien.nl.

Recent Comments
    Archives
    Categories
    • Geen categorieën